The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus C

Junhao Liu, Keping Qiu, David Berry, James Di Francesco, Pierre Bastien, Patrick M. Koch, Ray S. Furuya, Kee Tae Kim, Simon Coudé, Chang Won Lee, Archana Soam, Chakali Eswaraiah, Di Li, Jihye Hwang, A. Ran Lyo, Kate Pattle, Tetsuo Hasegawa, Woojin Kwon, Shih Ping Lai, Derek Ward-ThompsonTao Chung Ching, Zhiwei Chen, Qilao Gu, Dalei Li, Hua Bai Li, Hong Li Liu, Lei Qian, Hongchi Wang, Jinghua Yuan, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Ya Peng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Philippe André, Doris Arzoumanian, Yusuke Aso, Do Young Byun, Michael Chun Yuan Chen, Huei Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Yasuo Doi, Emily Drabek-Maunder, C. Darren Dowell, Stewart P.S. Eyres, Sam Falle

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus C'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences