The JCMT BISTRO Survey: An 850/450 μ m Polarization Study of NGC 2071IR in Orion B

A-Ran Lyo, Jongsoo Kim, Sarah Sadavoy, Doug Johnstone, David Berry, Kate Pattle, Woojin Kwon, Pierre Bastien, Takashi Onaka, James Di Francesco, Ji-Hyun Kang, Ray Furuya, Charles L. H. Hull, Motohide Tamura, Patrick M. Koch, Derek Ward-Thompson, Tetsuo Hasegawa, Thiem Hoang, Doris Arzoumanian, Chang Won LeeChin-Fei Lee, Do-Young Byun, Florian Kirchschlager, Yasuo Doi, Kee-Tae Kim, Jihye Hwang, Pham Ngoc Diep, Lapo Fanciullo, Sang-Sung Lee, Geumsook Park, Hyunju Yoo, Eun Jung Chung, Anthony Whitworth, Steve Mairs, Archana Soam, Tie Liu, Xindi Tang, Simon Coudé, Philippe André, Tyler L. Bourke, Huei-Ru Vivien Chen, Zhiwei Chen, Wen Ping Chen, Mike Chen, Tao-Chung Ching, Jungyeon Cho, Minho Choi, Yunhee Choi, Antonio Chrysostomou, Sophia Dai, C. Darren Dowell, Hao-Yuan Duan, Yan Duan, David Eden, Chakali Eswaraiah, Stewart Eyres, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel Friesen, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah Graves, Jane Greaves, Matt Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Jannifer Hatchell, Saeko Hayashi, Martin Houde, Tsuyoshi Inoue, Shu-ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Il-Gyo Jeong, Miju Kang, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Francisca Kemper, Gwanjeong Kim, Mi-Ryang Kim, Shinyoung Kim, Kyoung Hee Kim, Jason Kirk, Masato I. N. Kobayashi, Vera Könyves, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Shih-Ping Lai, Chi-Yan Law, Jeong-Eun Lee, Yong-Hee Lee, Hyeseung Lee, Dalei Li, Di Li, Hua-Bai Li, Hong-Li Liu, Junhao Liu, Sheng-Yuan Liu, Xing Lu, Masafumi Matsumura, Brenda Matthews, Gerald Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nguyen Bich Ngoc, Nagayoshi Ohashi, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Felix Priestley, Tae-soo Pyo, Lei Qian, Keping Qiu, Ramprasad Rao, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Hiro Saito, Giorgio Savini, Anna Scaife, Masumichi Seta, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Mehrnoosh Tahani, Ya-Wen Tang, Kohji Tomisaka, Le Ngoc Tram, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Jia-Wei Wang, Hongchi Wang, Jinjin Xie, Hsi-Wei Yen, Jinghua Yuan, Hyeong-Sik Yun, Tetsuya Zenko, Guoyin Zhang, Chuan-Peng Zhang, Yapeng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Ilse de Looze, Sam Falle, Jean-François Robitaille, Sven van Loo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The JCMT BISTRO Survey: An 850/450 μ m Polarization Study of NGC 2071IR in Orion B'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences