Prifysgol De Cymru

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn sefydliad mawr ac amrywiol gyda 2,000 o staff a 25,000 o fyfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Daw tua hanner ein myfyrwyr o'n rhanbarth, ac mae'r mwyafrif yn aros ac yn gweithio yma ar ôl graddio, gan ychwanegu gwerth at eu cymunedau a'r economi ranbarthol. Mae gan PDC bresenoldeb hynod gadarnhaol yn Ne Cymru, a theimlir ein heffaith yn fyd-eang.

 

Mewn ardal â chyfraddau tlodi ac iechyd gwael sy’n uwch na'r cyfartaledd, fel y dengys Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, gydag amrywiadau rhanbarthol sylweddol mewn strwythur a pherfformiad economaidd, mae PDC yn ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gan weithio i wella lles cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

 

Rydym wedi nodi pedwar maes cryfder rhyngddisgyblaethol, sy'n cyd-fynd â'n heriau cymdeithasol a byd-eang a'r nodau datblygu cynaliadwy.

• Amgylchedd Cynaliadwy
• Trosedd, Diogelwch a Chyfiawnder
• Iechyd a Lles
• Diwydiannau Creadigol

 

Mae ein strategaeth yn glir: rydym am barhau i newid bywydau a'n byd yn gadarnhaol er mwyn gwell yfory.

 

Gan weithio ar y cyd â diwydiant, mae ein hymchwil a'n harloesedd yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang mwyaf, o ynni i iechyd i ddiogelwch. Mae'r diben hwn yn cysylltu ein haddysgu a'n hymchwil â'r byd. Mae'n ein hysbrydoli i ddod o hyd i ffyrdd newydd, mwy effeithiol o wneud cymdeithas yn iachach, yn fwy diogel ac yn fwy cyfiawn, i gynnal ein hamgylchedd, i gyfoethogi ein diwylliant, ac i newid ymddygiad drwy ymarfer proffesiynol sy'n seiliedig ar ymchwil.

 

Fel melin drafod polisi cyhoeddus, mae PDC yn cynnig cyngor annibynnol i'r llywodraeth, diwydiant a'r trydydd sector ledled y DU ar iechyd, addysg, twf economaidd, polisi cymdeithasol a llywodraethu (am enghreifftiau, cyfeiriwch at Yr Athro Sandra Esteves ac adfer gwastraff; Yr Athro Carolyn Wallace a Gwydnwch Teuluoedd; Yr Athro Ruth McElroy a pholisi'r cyfryngau yng Nghymru; Yr Athro Ali Wardak a Chyfiawnder yn Affganistan).

 

Darganfod Cyfadrannau

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Prifysgol De Cymru ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith aelodau’r sefydliad hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu