Grŵp Ymchwil ac Arloesi Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Proffil y sefydliad

Amdanom ni

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn arbenigo mewn perfformiad, anaf a therapi chwaraeon; niwrowyddoniaeth glinigol ac iechyd fasgwlaidd, yn ogystal â bod yn gartref i Ganolfan Ymchwil Bêl-droed CBDC.

Rydym yn gweithio ar draws dwy thema ymchwil: Perfformiad, Anaf a Therapi Chwaraeon; a Niwrowyddoniaeth Glinigol ac Iechyd Fasgwlaidd. Mae pob un yn cael ei arwain gan unigolyn a gydnabyddir yn fyd-eang am eu harbenigedd a'u rhagoriaeth ymchwil.

Dan arweiniad Dr Morgan Williams mewn Perfformiad, Anaf a Therapi Chwaraeon,  mae ymchwilwyr yn cymryd ymagwedd ymarferol at wella perfformiad athletwyr elît / hyfforddwr / staff cymorth, a lles corfforol a meddyliol, yn ogystal â hyrwyddo gweithgarwch corfforol ymhlith perfformwyr glasoed.

Mewn Niwrowyddoniaeth Glinigol ac Iechyd Fasgwlaidd, dan arweiniad yr Athro Damian Bailey, mae ymchwilwyr yn canolbwyntio ar fuddion fasgwlaidd ymarfer corff drwy gydol bywyd.

 

Yn ategu'r themâu hyn mae Canolfan Ymchwil Pêl-droed Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) - partneriaeth rhwng y Brifysgol a Chymdeithas Bêl-droed Cymru, sy'n gysylltiedig â Sefydliad Gwyddorau Perfformiad Cymru (WIPS). Cenhadaeth y Ganolfan yw cymryd rhan mewn ymchwil ac arloesi o ansawdd uchel, cynhyrchu cyllid ymchwil, a datblygu cydweithio ymchwil sy'n cefnogi datblygiad a pherfformiad athletwyr ledled Cymru ac yn rhyngwladol.

Effaith

Rydym wedi ymrwymo i ymchwil sy'n sicrhau effaith gadarnhaol ar bobl a sefydliadau ar draws ystod o sectorau sy'n gysylltiedig â pherfformiad.

Mae ein hymchwil yn cael effaith ar: addysg broffesiynol, hyfforddiant a datblygiad; twf a pherfformiad dynol; datblygu polisi a strategaeth; dylunio a datblygu technoleg/offer arloesol; a gweithrediadau sefydliadol.

Cafodd 100% o'n hallbynnau ymchwil a'n heffaith eu dosbarthu fel rhai o'r radd flaenaf neu'n rhagorol yn rhyngwladol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn gwahodd ceisiadau am ymchwil ôl-raddedig ar y themâu a'r meysydd canlynol:
 
Niwrowyddoniaeth glinigol ac Iechyd Fasgwlaidd
 
Uchder uchel a hedfan yn y gofod, gyda ffocws penodol ar addasu/diffyg ymaddasiad yn dilyn cysylltiad acíwt a chronig. 

Heneiddio, gan ganolbwyntio'n benodol ar rôl diet a gweithgarwch corfforol wrth gynnal iechyd fasgwlaidd ar draws y rhychwant oes.

Anafiadau pen mewn chwaraeon, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddeall yn well y newidiadau sy'n digwydd mewn gweithrediad metabolig, fasgwlaidd a gwybyddol yn dilyn cyfergyd.
 
Perfformiad, Anaf a Therapi Chwaraeon
 
Perfformiad Chwaraeon – gan ganolbwyntio ar gystadleuaeth a hyfforddiant (e.e. olrhain chwaraewyr); meddylfryd hyfforddi, profi ffitrwydd, monitro athletwyr, cryfder a chyflyru, datblygiad modur a symudiadau sylfaenol.

Therapi Anafiadau a Chwaraeon – ffactorau risg ar gyfer anafiadau a digwyddiadau sy’n ailadrodd, iechyd a lles athletwyr, paratoad corfforol a seicolegol i leihau'r risg o anafiadau a difrifoldeb, Adsefydlu (buddiannau arbennig ACL, anaf straen llinyn y gar, cyfergyd)

Seicoleg Perfformiad – iechyd meddwl a lles; dynameg grwpiau (effeithiolrwydd cyfunol); chwaraeon eithafol; a hyfforddwr chwaraeon fel perfformiwr.

Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol – ymarfer adfyfyriol; darparu gwasanaeth effeithiol; a phrofiadau byw ymarferwyr cymhwysol.

Gweithgarwch Corfforol – sgiliau symud sylfaenol a ffwythiannol mewn plant; ffitrwydd corfforol sy'n gysylltiedig ag iechyd a gweithgarwch plant a phobl ifanc yn eu harddegau; Addysg gorfforol ysgolion cynradd ac uwchradd.

Cysylltu â ni

Arweinydd: Yr Athro Brendan Cropley

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae ein gwaith yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu